Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí –  společné (státní) a  profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit  povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období. Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel dle platného RVP pro daný obor.

Informace k maturitní zkoušce 2021 a přihlašování ze strany CERMATU.

POZOR!

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2020/2021 je  1. 12. 2020. Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i posudek PUP

Vyplněnou přihlášku předají žáci  nejpozději 1. prosince 2020 řediteli kmenové školy, který údaje zapíše do centrálního registru do 15. prosince 2020 a do  20. prosince 2020  předá žákům  výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné.V profilové části se pak přihlašují ke dvěma až třem povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše ke dvěma zkouškám nepovinným.

  1. Společná část maturitní zkoušky
  2. Profilová část maturitní zkoušky

 Platné znění maturitní vyhlášky najdete na stránkách MŠMT.

Český jazyk a literatura pro školní rok 2020/2021 
Celkový počet literárních děl 20

Světová a česká literatura do konce 18. století 2
Světová a česká literatura do konce 19. století 3
Světová literatura 20. a 21. století 4
Česká literatura 20. a 21. století 5
Další knihy (do počtu 20) volí žák libovolně podle seznamu 6

V seznamu 20 knih musí být:

  1. Prozaické dílo 2x
  2. Poezie 2x
  3. Drama 2x

Maximálně 2 díla od jednoho autora

Seznam literárních děl ke zkoušce pro jednotlivé třídy naleznete s harmonogramem v přílohách na konci stránky, stejně jako prázdnou tabulku k vyplnění.
.

Informace k podzimnímu termínu MZ:

Přehled důležitých termínů:

  • 25. 6. Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
  • 3. 7. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
  • 15. 8. MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
  • 16. 8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
  • 2. – 6. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.