Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Hodnocení společné části MZ

Maturitní zkouška společné části maturit z českého jazyka a literatury, stejně jako zkouška z cizího jazyka, je zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek - didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka. Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. To neplatí, pokud žák pro opravnou zkoušku zvolí jinou úroveň obtížnosti; v takovém případě koná žák opravnou zkoušku ze zkušebního předmětu v rozsahu všech dílčích zkoušek.

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.

Profilová část maturitní zkoušky

Témata a kritéria zkoušek profilové část maturitní zkoušky naleznete pod článkem

Pro školní rok 2020/21 stanovil ředitel školy pro profilovou část MZ 3 povinné zkoušky (2 povinné ústní zkoušky, 1 praktickou zkoušku) a dále maximálně 2 nepovinné zkoušky.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška před zkušební komisí trvající 15 minut a praktická zkouška. Žák nesmí maturovat v profilové části MZ ze stejného předmětu jako ve společné části MZ.

Ústní zkoušky profilové části MZ budou ve stejném termínu jako ústní zkoušky společné části MZ.

Pro nepovinné zkoušky profilové části maturit si žák může zvolit z následující rozšířené nabídky stanovené ředitelem školy až 2 předměty:

Anglický jazyk, německý jazyk, matematika.

Předměty stanovené ředitelem školy pro povinné zkoušky v profilové části maturit


F4.G (obor 34-56-L/01 Fotograf F4.)

 • Fotografické situace a přístroje
 • Digitalizace a technologie ve fotografii 
 • Praktická zkouška


 F4.G (obor 65-41-L/01 Gastronomie G4.)

 • Technologie
 • Stolničení
 • Praktická zkouška


 E4.K (obor 63-41-M/01 Ekonomika podnikání - cestovní ruch)

 • Ekonomika a účetnictví
 • Hotelový provoz a cestovní ruch
 • Praktická zkouška z odborných předmětů a maturitní práce s obhajobou


 N2. (obor 64-41-L/51 Podnikání)

 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Praktická zkouška z odborných předmětů


 D3. (obor 64-41-L/51 Podnikání)

 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Praktická zkouška z odborných předmětů


Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.

Skládá se:
 • ze 2 nebo 3 povinných zkoušek,
 • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.
Profilové zkoušky se mohou konat formou:
 • písemnou,
 • praktické zkoušky,
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
 • maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.

Jedna zkouška může být rovněž kombinací uvedených forem (může se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky).

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

Počet povinných profilových zkoušek stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP).

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Dle aktuální maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 lze nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky. V souladu s úpravou školského zákona se možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka může být na základě rozhodnutí ředitele školy nahrazena výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.