Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v pozdějším znění předpisů platných od 1. 9. 2011, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z metodického pokynu č. j.: 27317/2004-24.

Činnost ŠPP zajišťuje školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence.

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Jana Mašínová, školní psycholožka mail

poradenské hodiny:

každé úterý 9.00 - 11.00 (kabinet č. 8)

Mgr. Ivana Vacková, výchovná poradkyně mail

poradenské hodiny:

pondělí, úterý, středa 7.00 - 7.45 (kabinet č. 8)

úterý: 13.25 - 15.00 (po předchozí domluvě)

v případě naléhavosti i v jiných časech

Mgr. Trpková Bystřická Daniela, školní metodik prevence mail

poradenské hodiny:

Úterý  7.00 - 7.45 (kabinet č. 8)

v případě naléhavosti i v jiných časech


Následující informace jsou platné po celé období školní docházky a vztahují se na následující pedagogicko – psychologické činnosti:

 

úvodní poradenská konzultace žákovi - žákyni, kteří pracovníka ŠPP sami vyhledají;

poskytnutí krizové intervence žákovi - žákyni, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci;

spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,

evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;

práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);

anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;

opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;

preventivní programy pro žáky.

 

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.