Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Náš společný svět

2010 - 2012

 

Cílem projektu Náš společný svět (2010 - 2012) je integrovat globální rozvojové vzdělávání (GRV) do výuky a života školy s důrazem na rozvíjení kompetencí pedagogů pro kvalitní výuku témat GRV. Projekt, do něhož je zapojena i naše škola, je realizován Vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

Varianty v rámci projektu poskytují zapojeným školám metodickou a finanční podporu a napomáhají jejich učitelům v aktivním zapojení se do procesu, aby se globální rozvojová témata (chudoba, nerovnost, světový trh, rozvoj, migrace, ekonomická globalizace, lidská práva, klimatické změny,…) staly dlouhodobě součástí jednotlivých předmětů i dalších aktivit školy.

Zapojení pedagogové si prostřednictvím projektu nejen zvyšují své kompetence a znalosti v dané problematice (např. formou absolvování tříměsíčního e-learningového kurzu), ale především mohou využít možnosti konzultací a podpory ze strany společnosti Člověk v tísni, o.p.s., případně jiných odborníků na globální a rozvojová témata, pedagogiku aj. Dále mají možnost sdílet vzájemné zkušenosti i s dalšími učiteli ze zapojených škol na společných setkáních a workshopech nebo prostřednictvím webového rozhraní.

Součástí projektu je tvorba a testování nástrojů pro hodnocení dopadů výuky GRV na žáky a studenty, vhodné přímo k využití pedagogy v jejich denní praxi.

Více informací naleznete na stránkách www.varianty.cz v sekci Projekty.

Projekt Náš společný svět (2010 – 2012) byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

 

 

BANÁNOVÝ KOKTEJL ANEB CO JE POD SLUPKOU

Záměrem našeho projektového dne v rámci globálního rozvojového vzdělávání bylo upozornit na souvislost mezi naším spotřebitelským chováním a zdánlivě neovlivnitelnými problémy zemí tzv. globálního Jihu, tedy poukázat na vzájemnou propojenost rozvojových a ekonomicky vyspělých zemí skrze obchod a spotřebu. Projekt se hlásí k metodám aktivního vyučování. Je složen z několika na sebe navazujících aktivit, jejichž uspořádání vychází vstříc třífázovému modelu učení

E-U-R (evokace, uvědomění si významu informací a reflexe).

V zásadě jsou základem aktivity založené na práci ve skupině (kompetence sociální a personální), důležitou roli hraje zakotvení významu v zážitku prostřednictvím zážitkových aktivit, objevuje se práce s textem (kompetence k učení a řešení

problémů). Diskuse a postojové aktivity rozvíjejí občanské a komunikativní kompetence. Program odpovídá především průřezovým tématům, které se týkají výchovy a myšlení v evropských a globálních souvislostech a environmentální výchovy.

 

 

Cíle projektu:

 

 1. 1. Znalostní
 • Žáci se seznámí se základním rozdělením pesticidů a jejich účinky.
 • Žáci získají základní přehled o banánovníku a jeho významu pro život obyvatel tropických oblastí.
 • Žáci pochopí způsoby pěstování banánů a jejich možné pozitivní a negativní vlivy na život obyvatel v místech jejich pěstování.
 • Žáci předloží alternativy k současnému běžnému způsobu pěstování banánů.
 • Žáci pochopí významem banánů v naší stravě, s potravní pyramidou a s glykemickým indexem a dalšími otázkami, které se dotýkají výživy
 • Žáci se seznámí s ovocnými (dezertními) banány, tzv.figo a zeleninovými banány tzv.plantains z hlediska využití při přípravě pokrmů (flambování, sušení, zapékání, grilování, dušení,…)

 

 1. 2. Dovednostní
 • Žáci spolupracují ve skupině a srozumitelně prezentují výsledky společné práce.
 • Žáci pracují s textem na čas a dovedou vyhledat informace v textu.
 • Žáci se vcítí a nahlédnou do života pracovníků na exportních banánových plantážích v Ekvádoru.
 • Žáci navrhnou k životnímu prostředí a lidem ohleduplnější alternativu k dosud běžnému způsobu pěstování banánů.

 

 1. 3. Postojové
 • Žáci vnímají dopady naší spotřeby banánů na životní prostředí a pracovní podmínky lidí, kteří pěstují a zpracovávají banány a přijímají za ně zodpovědnost.

 

 

Název aktivity

Typ aktivity

Cíle/informace

Banánometrie

úvodní, škála

vstupní informace o banánech

Banánové mandaly

výtvarné zpracování textu ve skupinách

využití, pěstování banánů a s tím spojená environmentální a sociální rizika

Kartotéka

práce s textem, dedukce

využití, rozdělení, účinky, rizika pesticidů

Bonita – Ugly Bananas

ukázka z filmu

realita života na ekvádorské banánové plantáži

Křížovka

vyhledávání informací

shrnutí, prohloubení informací

Spravedlivá cena

odhad a prezentace

ekonomický kontext pěstování banánů

Trsy banánů

zaujetí stanoviska, diskuse

charakteristiky Fair Trade a jeho srovnání s konvenčním obchodem

Výživa

ochutnávka banánového pokrmu,

práce s potravní pyramidou,

prezentace - Racionální výživa

Informace o potravní pyramidě, glykemickém indexu, průměrném obsahu látek a minerálů v banánech, význam banánů v našem stravování, druhy banánů z hlediska stravování

 

 

Projekt: BANÁNOVÝ KOKTEJL ANEB CO JE POD SLUPKOU

(součást projektu Náš společný svět)

Realizace: září 2010 - prosinec 2011

září – listopad: teoretická příprava, studium, výběr výukových lekcí, nákup informačních materiálů, zpracování aktivit

8. prosinec 2010: realizace lekcí a aktivit

10. prosinec 2010: prezentace projektu v rámci Vánočního jarmarku

18. února 2011: prezentace aktivit a projektu v rámci Dne otevřených dveří

březen - duben 2011: realizace lekcí a aktivit

9. prosince 2011: prezentace projektu v rámci Dne otevřených dveří