Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2018/19
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/18
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2017/18

Dehoga - mezinárodní spolupráce

První stáž

Praxe probíhala od 2. 4. 2013 do 26. 4. 2013 na základě smlouvy mezi střední školou a organizací DEHOGA Sasko.

V měsíci dubnu 2013 se poprvé v historii školy 6 žáků oboru gastronomie a kuchař/číšník zúčastnilo samostatně stáže v hotelech v SRN.

Žáci pracovali celý měsíc v těchto hotelech:

Ve městě Bad Schandau

  • Elbrezidenz 
  • Parkhotel
  • Lindenhof
  • Elbhotel

Ve městě Krippen v hotelech skupiny Pura Hotels

  • Erbgericht
  • Forsthaus

Druhá stáž

Praxe probíhala od 7. 10. 2013 do 26. 10. 2013

Sedm žáků gastronomických oborů se zúčastnilo stáže v hotelech v SRN. Získali cenné zkušenosti a znalosti v jazykové i odborné oblasti.

  • Dva žáci, kteří již v Německu praktikovali, se vrátili na svá pracoviště (Parkhotel, Forsthaus).
  • Dva pracovali v Krippenu – hotel Erbgericht
  • Jeden žák pracoval v Bad Schandau – Elbhotel
  • Dva žáci nově v Pirně – Romantikhotel.

Po celou dobu byli žáci v kontaktu se školou a rodiči. Někteří strávili na pracovišti celé 3 týdny (rodiny jezdily za nimi), jiní jeli ve svém volnu domů.

Uprostřed pobytu proběhl kontrolní den, kdy zástupci vedení školy osobně zkontrolovali všechny žáky na jejich pracovištích.

Třetí stáž

Praxe probíhala od 22. 4. 2014 do 16. 5. 2014

Pět žáků gastronomických oborů se zúčastnilo stáže ve třech hotelech v Bad Schandau a ve dvou v Krippenu.

Čtvrtá stáž

Praxe probíhala od 22. 9. 2014 do 17. 10. 2014

Jedna žákyně pracovala v Elbhotelu v Bad Schandau a dva žáci v Romantik hotelu v Pirně.

 


Střední škola řemesel a služeb Děčín na semináři pořádaném MŠMT v Praze

15. 11. 2013 se v Praze konal Česko - Saský seminář na téma - Duální vzdělávání v ČR a SRN (Sasku)

Hlavním pořadatelem semináře bylo MŠMT ve spolupráci s kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko v Praze. Hostitelem a garantem konference byl pan Dr. David Michel, pověřenec Svobodného státu Sasko v Praze. Úvodní slovo týkající se vývoje školství a učebních metod pronesla generální ko1. náměstek ministra školství dr. Jindřich Fryčnzulka ČR v Drážďanech, paní Doc. PhDr. Jarmila Krejčíková, CSc. Na paní konzulku navázal ve svém příspěvku 1. náměstek ministra školství ČR, pan PhDr. Jindřich Fryč.

Poté začal první panel konference: Koncepce odborného vzdělávání. Vystoupil zástupce Saského státního ministerstva pro oblast kultury, pan André Döring, který vysvětlil organizaci školského systému v Sasku, zejména se zaměřením na duální vzdělávání.

Saský model se v mnoha ohledech shoduje s naším dříve využívaným modelem. Prioritou tohoto systému je, aby si každý učen nalezl svého budoucího zaměstnavatele, a tak i pracovní příležitost, tedy motivaci a cíl svého snažení. Tento student pak absolvuje svůj odborný výcvik na reálném pracovišti svého „zaměstnavatele“, který se finančně podílí na teoretické a praktické části přípravy.

Studenti (učni) v Sasku absolvují zhruba 3 týdny teoretické přípravy v určené škole a následně 6ti týdenní odborný výcvik, v tomto cyklu příprava probíhá. Na konci studia pak na pracovišti absolvuje závěrečnou zkoušku a obdrží stejně jako v ČR výuční list.

V ČR je aplikován systém v podstatě dost podobný, ale jisté nezanedbatelné rozdíly zde přeci jen nalezneme.

Náš žák - učeň se vyučí tzv. pro stát. Nemusí proto hledat svého „budoucího zaměstnavatele“, který by jeho studium financoval či sponzoroval.  Pracuje sice na reálném pracovišti, které však pro něj musí zajistit škola. Pravidelně se ve čtrnáctidenním cyklu střídá týden teoretické výuky ve škole a s týdenním odborným výcvikem.

Studium je obvykle 3-leté zakončené závěrečnou zkouškou, absolvent získá vyuční list a vstupuje na trh práce. Teprve v tomto okamžiku je nucen, pokud nepokračuje v dalším studiu, hledat si svého zaměstnavatele.

K dané problematice se ve svých příspěvcích vyjádřili i další účastníci konference. Vystoupili zástupci ministerstva školství, pan Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru vzdělávání z MŠMT a Mgr. Zdeněk Pracný, vedoucí oddělení ministerstva školství.

Střední škola řemesel a služeb v Děčíně byla pozvána jako škola, která pracuje se zahraničním partnerem při odborném výcviku žáků v praxi. Na výsledky vzájemné spolupráce škol ČR s německým partnerem, zaměřili své příspěvky ředitel  SŠŘaS Děčín, Mgr. Milan Soukup a jednatel německé společnosti Dehoga SSW pan Günter Claus. Jejich vzájemná spolupráce trvá dva roky a slibně se začíná rozvíjet. SŠŘaS v Děčíně byla jedinou ukázkou dobré praxe na konferenci.

Ředitel SŠŘaS DěčínOba řečníci shodně zdůraznili, že za vzájemnou dohodou uzavřenou po mnoha jednáních na jaře 2013 a za jejím uvedením do života, stojí úsilí všech zúčastněných aktivní i pasivní (vyjádřením podpory) prací bez ohledu na čas a finance.

Podstatou vzáGünter Claus - jednatel společnosti DEHOGA SSWjemné dohody je možnost odborných stáží studentů naší školy oboru kuchař (číšník) v reálných provozech v Německu. Tyto provozy vybírá a zajišťuje organizace Dehoga, jejímž jednatelem je pan Günter Claus, za účelem prohloubení jazykových a odborných znalostí, případně podle přání studenta a dalších možností.

Žáci pak 3-4 týdny pracují (většinou jednotlivě) v hotelech v okolí Bad Schandau a Pirny. Průběh jejich stáže, zabezpečení jejich nároků týkajících se ubytování, odměňování, bezpečnosti práce, pojištění, apod. je řešen smluvně v souladu s německým, českým právním systémem a právem EU.

Praktikanti pracují podle předem daného plánu, volno tráví buď v Německu (rodiny je navštěvují) nebo odjíždějí domů. Jsou ve stálém kontaktu se zástupci školy, kteří 1x za dobu stáže provedou kontrolu přímo na jejich pracovištích. Zástupci školy jsou též v kontaktu se zástupcem německé strany, především s jednatelem společnosti DEHOGA SSW.

Přetrvávajícím problémem je jazyková bariéra, ale i v této oblasti začala fungovat některá opatření. Žáci, kteří projeví o tyto stáže zájem, navštěvují 2 hodiny týdně kurz NJ, vedený dvěma lektory. Simulují konkrétní pracoviště, pracovní postupy a další situace možné v hotelech v SRN. Profesionální znalosti našich žáků jsou dobře hodnoceny, nebyl shledán žádný vážný nedostatek. Žáci umějí propagovat i českou kuchyni. V jejich podání chutná i v Německu. 

PhDr. Jindřich Fryč, 1. náměstek ministra školství
ředitel školy Mgr. Milan Soukup
pan Günter Claus, jednatel DEHOGA SSW
Dr. David Michel - hostitel
účastníci konference
Praha 15. 11. 2013
doc. Krejčíková, generální konzulka